Český lidový a církevní rok

Recenze knihy

Manželé Alena a Vlastimil Vondruškovi patří mezi naše přední autory, zabývající se původem a vývojem českých a moravských lidových tradic. Přiznám se, že jejich pojetí tohoto tématu je mi velice blízké. Během roku, s blížícím se konkrétním časem či obdobím, představujícím pro naše předky významný mezník, pro nějž vytvářeli různé rituální zvyklosti, se k těmto publikacím často vracím. Stejně tak při plánování cest po naší zemi, včetně Slovenska.

Ještě více si význam této tvorby uvědomuji poslední dobou, kdy se naše dávné tradice snaží všelijací „liberální inkvizitoři“ zesměšňovat, zpochybňovat, překrucovat a dokonce křížit s těmi, se kterými naše končiny nemají a nikdy neměly nic společného, včetně vnucování jakýchsi šílených genderových fantasmagorií.

Alena Vondrušková ve své knize Český lidový a církevní rok přitom netrvá na jakémsi zarputilém až dogmatickém vnímání tradic. Sama v úvodním slově píše: „Bylo by špatné konzervativně lpět na archaických formách, je potřeba jít dopředu. Ale je nutné kráčet cestou kontinuity, cestou tradice českého a moravského národa.“.

Kniha má dvě části – I. Kalendárium a II. Křesťanské nebe, a každá je dále členěna. Kalendárium do „Časů“ (adventní, vánoční očekávání jara, velikonoční, jarní, letnic, sklizně, podzimu a poutí), kde následně – v časové posloupnosti – popisuje jednotlivý historický vývoj a krajové zvyklosti, jimiž je doprovázen.
V části Křesťanské nebe pak autorka encyklopedicky popisuje postavy spojené s osobou Ježíše Krista, světce a světice.

Ukázka z knihy. Foto: R. David

Národní tradice nás ovlivňují, ať si to uvědomujeme nebo ne. Naši předkové žili po celé generace s určitými představami, které formovaly jejich postoj k životu, ovlivňovaly jejich myšlení a vztah ke světu, k tomu domácímu, i k tomu cizímu za hranicemi.
Vytvářeli hodnoty, které předávali dětem a ty zase svým dětem, a tak se dělo po celá staletí. To, co vytvořili, se nemusí líbit všem, ale je to náš svět, naše minulost, naše tradice. Jsou to hodnoty českého a moravského národa a je nač být hrdi.
“… píše v úvodu Alena Vondrušková, a její slova považuji za hluboce pravdivá.

Kniha čítá 304 stran, stovky barevných fotografií, četné archivní reprodukce. V roce 2015 (první vydání) ji vydala Moravská Bastei MOBA Brno. Za tuto knihu autorka obdržela Zlatou stuhu IBBY.

Radek DAVID

PhDr. Alena Vondrušková

Po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor etnografie a historie) působila v Ústředí lidové umělecké výroby Praha a ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. S manželem Vlastimilem Vondruškou založila sklárnu Královská huť v Doksech, kde pracovala jako designérka. V současné době se věnuje literární tvorbě.
Napsala řadu odborných studií a knih o tradičních řemeslech, lidových zvycích a lidové kultuře. Podílela se na vzniku dokumentačního projektu Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a lidová umělecká výroba v ČR.

Alena VondruškováHistorieKnihyLidové tradiceLidové zvykyRecenze knihTradice
Comments (0)
Add Comment