Na Šumavě vzniknou nové cesty, cyklotrasy, rozhledny i vyhlídky. MŽP posoudilo v rámci procesu EIA 38 nových záměrů

Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo stanovisko k vlivům na životní prostředí (EIA), přírodu a zdraví lidí k 38 novým záměrům, které chce realizovat v následujících letech Správa Národního parku Šumava nebo obce na území našeho největšího národního parku. Záměry předložila po dohodě za všechny obce i národní park do procesu posuzování EIA Správa Národního parku Šumava.  

„Vydali jsme se cestou posuzování vlivů více záměrů najednou proto, že před lety nebylo téměř možné některé samostatné záměry povolit. Narážely totiž na nějakou formu rušení evropsky významných druhů, zejména tetřeva hlušce. Zákon ukládá takovou situaci řešit právě posuzováním, a to včetně vyhodnocení kumulativního vlivu všech záměrů. Naší prioritou je zpřístupnit centrální část Šumavy a otevřít stezku Luzenským údolím k Modrému sloupu. O to usilují už třicet let nejen starostové na obou stranách hranice, politici, ale v posledních patnácti letech i Správa Národního parku Šumava. Ale pochopitelně chtěli jsme posunout dál i další záměry, které uvázly na mrtvém bodě právě pro absenci dostatečně široce pojatého posouzení,“ říká ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Vydáním stanoviska byl dnes završený mezistátní proces EIA, do kterého se zapojila řada subjektů včetně Německa a Rakouska. Na základě podkladů a informací uvedených a předložených do procesu EIA a vyjádření obdržených v průběhu procesu EIA vydalo MŽP souhlasné závazné stanovisko EIA pro 17 dílčích záměrů z celkem 38 posuzovaných. Konkrétně to jsou 3 rozhledny, 4 vyhlídky, 4 cyklistické stezky, 4 turistické stezky, vodní nádrž a záměr likvidace odpadních vod. Jedná se kupříkladu o potřebné cyklistické stezky v oblasti Kvildy či Modravy, novou vyhlídku na Borových Ladech nebo také nezbytný systém likvidace odpadních vod v restauraci na Březníku. Pro tyto záměry byly současně stanoveny podmínky k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, zejména k předmětům ochrany a celistvosti soustavy lokalit Natura 2000, např. specifikace období, kdy budou konkrétní záměry přístupné, technické řešení cyklostezek nebo monitoring vlivů zpřístupněných záměrů.

Realizace ostatních záměrů má v tuto chvíli významné dopady na přírodu v evropsky chráněných lokalitách soustavy Natura 2000 v národním parku, a to nejenom na české straně hranice, ale i v Bavorsku. Stanovisko EIA k těmto záměrům tak muselo být vydáno jako negativní. Cesta pro realizaci těchto záměrů tím však uzavřená není. Legislativa pamatuje i na ty případy, kdy je vyhodnocen významně negativní vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000 tak, že umožňuje záměr realizovat za předpokladu, že neexistují pro realizaci jiná alternativní řešení, současně je prokázán převažující veřejný zájem na realizaci projektu a nakonec jsou zajištěna adekvátní kompenzační opatření za dopady realizace záměru na evropskou přírodu, chráněné druhy a stanoviště.

To se tedy týká i záměru přeshraniční stezky na Modrý sloup. „Negativní vlivy na tetřeva jsme předpokládali, proto jsme již do procesu EIA navrhli různá alternativní řešení, jak k otevření Modrého sloupu přistoupit, tzn. že jednu zákonnou povinnost máme již za sebou,“ říká ředitel parku Pavel Hubený. A dodává: „S ohledem na to, že otevření této stezky je dlouhodobě naším zájmem, ale i prioritním zájmem obcí  na Šumavě i v Bavorském lese, bude nyní Správa Národního parku Šumava v souladu s uvedenými podmínkami zákona o ochraně přírody a krajiny připravovat další kroky směřující k získání potřebných povolení. Jednou z možností kompenzace negativních vlivů v případě otevření Modrého sloupu je úprava vymezení klidových území na jiném místě. Správa národního parku dnes bude návrh klidových území prezentovat obcím a budeme s nimi v následujících týdnech tento návrh, včetně možností zpřístupnění oblasti Modrého sloupu a nezbytné kompenzace, projednávat. Kompenzační opatření jsou pak stanovována samostatným rozhodnutím, kde bude mj. podmínkou i prokázání veřejného zájmu na otevření Modrého sloupu a kompenzační opatření musí zajistit, aby dopady rušení tetřeva hlušce nebo dalších druhů chráněných i evropskou legislativou při zpřístupnění oblasti Modrého sloupu byly adekvátně nahrazeny. Do řízení o stanovení kompenzačních opatření budou moci vstupovat dotčené obce, nevládní organizace a další dotčené subjekty,“ pokračuje Hubený. „Celý proces otevření Modrého sloupu samozřejmě ale ovlivní i rychlost projednání nové zonace a klidových území s obcemi,“ uzavírá ředitel Hubený.

Stanovisko EIA k šumavským záměrům

Souhlasný výrok
 • Rozhledna Můstek
 • Rozhledna Polom
 • Rozhledna na Modravské hoře
 • Vyhlídka na kamenném moři u Plešného jezera
 • Vyhlídka Borová Lada
 • Vyhlídka Zelená hora
 • Cyklotrasa Rosenauerův chodník – státní hranice, hr. kámen 11/-11/6
 • Cyklistická cesta Filipova Huť – Kvilda
 • Cyklistická cesta Kvilda – Horská Kvilda
 • Cyklotrasa Rechle – Modrava (varianta po silnici III/16910)
 • Proznačení Keltské stezky Strážný
 • Obnova veřejného využití křížové cesty Stožec
 • Nově značená stezka Javoří cesta – Zelená hora – Mechov
 • Nově značená turistická stezka Rokyta – Srní pod elektrovodem
 • Obnova Rosenauerovy plavební nádrže
 • Březník, likvidace odpadních vod po Novobřeznické
Nesouhlasný výrok
 • Rozhledna Antýgl včetně přístupu
 • Přeshraniční stezka Modrý sloup
 • Obnova veřejného využití – Lávková cesta
 • Obnova veřejného využití – Dámská cesta
 • Obnova veřejného využití – Vyhlídka Černé jezero stěna
 • Přístup k Juránkově chatě
 • Přestupové body na státní hranici – stanovení období a dalších podmínek pro otevření tras: pod Poledníkem, Plesná (Bendlova cesta), Střelecký průsmyk
 • Naučná stezka Modrava – Trampusův křížek – Široká – Březník
 • Obnova veřejného využití – cesta Březník – Roklanská hájenka – Na soutoku – Rokytka – Javoří Pila –  Modrava
 • Obnova veřejného využití – Naučná stezka Modrava – Hraběcí most – Zbořený most – Na soutoku
 • Obnova veřejného využití – Cesta Javoří Pila – Střelecký průsek – Hochschachten
 • Nové turistické zařízení nad pramenem Vltavy, na úbočí Stráže – u odbočky na Bučinu
 • Proznačení turistické trasy Hraběcí most – Zbořený most, Rokytka – Javoří Pila
 • Poutnická stezka Josefa Váchala
 • Obnova veřejného využití – Kalamitní
 • Roklanská hájenka jako horská bouda
 • Obnova plavební nádrže Rokytecká
 • Obnova plavební nádrže Roklanská
 • Oprava hráze a obnova rybníka na Strážném

Odkaz na

Dominika POSPÍŠILOVÁ
samostatné oddělení tiskové a PR MŽP

Tiskové zprávy MŽP
Comments (0)
Add Comment