Stanovisko Katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy k novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny schválené Senátem dne 18. 1. 2017

Zákon č. 114/1992 Sb. ani předmětná Sněmovní novela nepojednávají jen o právní úpravě Národního parku Šumava, jak zaznělo v rozpravě při projednávání návrhu novely zákona mnohými senátory Senátu ČR. Pozměňovací návrhy schválené Senátem jsou motivovány snahou změnit stav na Šumavě, paradoxně však zhoršují stav dosavadní právní úpravy také v ostatních národních parcích.

Je třeba zdůraznit, že ačkoliv ani návrh Poslanecké sněmovny není zcela ideální, je rozhodně krokem správným směrem o účinnější ochraně národních parků. Senátní pozměňovací návrh je třeba odmítnout pro závažné právní, systémové a věcné chyby. Z výše uvedených důvodů jsme přesvědčení, že setrvání Poslanecké sněmovny PČR na jí schváleném textu návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb. Je jedinou přijatelnou alternativou. Senátní návrh neposkytuje lepší ochranu přírody ani NP Šumava a ostatní národní parky pak jednoznačně ve svých důsledcích poškozuje. Jako takový by měl být Poslaneckou sněmovnou PČR jednoznačně odmítnut.

V Praze dne 14. února 2017

Prof. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSc.
proděkan a vedoucí Katedry práva životního prostředí PF UK

Katedra práva UKOdborná stanoviskaPrávoZákon o ochraně přírody a krajiny
Comments (1)
Add Comment
  • Eduard Steun

    Souhlasím se stanoviskem Právnické fakulty UK